çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır ptt 13

20.1.Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (“Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme bilgilerinin amacı dışında veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde PTT’nin uğradığı/uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Kart bilgileri başta olmak üzere, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle PTT’ye bildirir. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan Hassas Ödeme Verileri’ne yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis eder. İade ve Chargeback durumlarında da PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli (tüm vergiler dahil) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı banka hesap bilgilerini değiştirirse söz konusu değişikliği yazılı olarak PTT’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan PTT sorumlu olmayacaktır.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS’u İnternet Sitesi dışında herhangi bir sitede kullanmayacağını taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin kullanım amacıyla aldığı Sanal POS’a direkt telefon hattı sağlamak ve bu telefonun ücretini ödemekle mükelleftir. Sanal POS’a bağlı telefon hattının her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti, vergisi vs. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. Bu hususlarda tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait olup, PTT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elektronik ticaret yaptığı sanal mağazasına PTT Akıllı Esnaf projesine ait logoları koymakla yükümlüdür. PTT tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak olan bildirim, duyuru, ihtar ve ihbarlarda Kanun veya Yönetmelik’te belirtilen esas ve usuller izlenir. İşbu Sözleşme İmza Tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, bu Sözleşme’de belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme sayfasına yönelik olarak 3. Kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak PTT’nin herhangi bir sorumluluğu ve önleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. PTT’nin, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır.

  • Kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak PTT’nin herhangi bir sorumluluğu ve önleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin PTT tarafından tek taraflı feshine ve POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır.
  • Taraflar kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından KVKK’nın 11.

Ödeme Kartı Hamili’nden satış tutarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, diğer bankalara da bildirilerek sözleşmesinin feshedileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca komisyon tutarı olarak fark ödediğini kanıtlayan Son Kullanıcı’nın talebi üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı söz konusu tutarı PTT’ye nakden veya mahsuben ödemeyi kabul eder. Taraflar, işlediği kişisel verileri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de görevleri sırasında işbu sözleşme ile tesis edilen yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaktır. Maddesinde sıralanan genel ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu derhal ve yazılı olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan PTT’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal PTT’ye bildirilecek olup, yeni faaliyet alanının PTT, işlem ortağı Bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde PTT tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na verilen Android POS cihazlarında takılı olan SİM kartların(m2m data hatlarının) mülkiyeti PTT’ye aittir. Android pos cihazı için m2m data hattının PTT tarafından işyerine sağlanması halinde ve data hattının aylık kota sınırı olan 50 mb’ın aşılması(data hattının amacı dışında kullanılması) kaynaklı ortaya çıkacak maliyeti işyeri bildirim tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde PTT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. PTT, Gönderen’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir.

Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı durumu derhal PTT’ye bildirir. Bu durumda PTT, Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işyerini kapatması halinde durumunu derhal PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. İşyerinin kapanması durumunda işyeri kendine verilen tüm donanımları PTT’nin yönlendireceği saha servis görevlisine teslim etmekle yükümlüdür. Donanımların teslim edilmemesi halinde rayiç bedeli kadar zayi pos bedelini işyeri hesabına 7 işgünü içerisinde yatıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında Fiktif İşlem tanımı kapsamına giren hiçbir İşlem’i gerçekleştirmediğini ve/veya gerçekleştirmeyeceğini, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS’ları Sözleşmeye ve usulüne uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; Fiktif İşlem yapılmasına izin verilmeyeceğini ve hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından PTT’ye karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını bilmekle beraber ilgili tüm mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olmayan kullanımlar nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait her türlü bilgi ve belgeyi PTT’nin yasal otoriteler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu madde Android POS özelinde olup uygulanabildiği ölçüde Sanal POS ve Soft POS için de uygulanacaktır. Android POS PTT’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na teslim edilirken, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir. PTT’nin sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na iade edilecek ve tutarın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabı eski durumuna getirilecektir. PTT’nin işbu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin PTT tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde PTT’ye ödemekle yükümlüdür. Bu Sözleşme kapsamında yapılan Sanal Pos İşlemleri, işlemin türüne göre Yönetmelik’in 52. Maddesinin ilgili fıkralarına tabi olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT, PTT’nin Yönetmelik’in 52. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen sürelerden farklı süreleri kararlaştırma hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.3 numaralı maddede tanımlanan durumlarda PTT’nin kendisine ödeme yapmayı reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

Geri ödeme talebi, İşlem’in gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. PTT, Gönderen’in geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT ile gerçekleştirdiği tüm tahsilat işlemlerinde, işlemlerden önce ya da sonra kesinlikle ve hiçbir şekilde işlem yapılan Hassas Ödeme Verisi’ni kendi sistemlerine kaydetmeyeceğini ve bu hükmün ihlali halinde karşılaşabileceği yasal yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı bankanın, PTT ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın İşlemi’nin “şüpheli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır. PTT, POS üzerinden yapılan her bir İşlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 10. Maddesi uyarınca “Ödeme Hizmeti Bedeli” adı altında komisyon alacaktır.

BDDK’nın sitesinde “Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler” yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür. Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcılar’a yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza ve zarardan PTT’ye karşı sorumlu olduğunu ve PTT’nin bu nedenle uğrayacağı zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi imzalamadan önce Yönetmeliğin 34. Maddesi uyarınca bilgilendirilmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. PTT, sözleşme kapsamında veri sorumlusu olacak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetler açısından veri sorumlusu olarak hareket edecek olup kişisel verileri başta KVKK olmak üzere yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işleyecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından 2 (iki) iş günü içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, PTT; komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dâhil olmak üzere Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır.

İşbu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından yapılması gereken tüm bildirimler PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler, Kanun, Yönetmelik ve alt mevzuatı kapsamında gerekli olan sıklıkta veya PTT’nin gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden PTT sorumlu olup, kusur ile sistemin bozulması, tahrip edilmesi, çalışmanın durdurulmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisi ve çalışanlarının bu tür kusurlu eylemlerinden tek başına sorumlu olacaktır.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir nam altında PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden hizmet veren iş ortaklarının fiilleri nedeniyle PTT’nin uğradığı her türlü zararı nakden tazmin etmek ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı PTT’ye Banka ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri PTT’nin ilk talebiyle yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle PTT’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Özellikle Bankalar ile yükümlülüklerin tespiti bakımından PTT’nin yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Taraflar’ı bağlar. Ödeme Kartı ile alınmış mal ve/veya hizmetin iadesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Ödeme Kartı Hamili’ne nakit parayla geri ödeme yapamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Android POS’ta cihaz üzerinden, Soft POS’ta uygulama üzerinden, Sanal POS’ta ise kontrol paneli üzerinden veya servis entegrasyonu ile iade işlemi yapılır veya Alacak Belgesi düzenlenir. Alacak tutarının satış tutarından fazla olması veya Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabında bulunan kullanılabilir bakiyenin yetersiz olması durumunda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı aradaki farkı PTT’ye derhal ve nakden ödemek zorundadır.